Ministerstvo školstva

Pôsobnosť Ministerstva školstva

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva je najvyšší orgán Slovenskej republiky v oblasti školstva, vedy, výskumu a športu. Všetky z týchto spomínaných oblastí sú zastrešované a finančne podporované zo zdrojov Ministerstva školstva a taktiež aj ich koordinovanie a kontrola ich činnosti patrí do právomoci ministerstva. Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre základné, stredné, vysoké a aj materské školy a tiež aj pre jednotlivé športové inštitúcie na Slovensku. Jeho úlohou je vydávať rozličné predpisy a povolenia, ktoré sú záväzné pre spomínané inštitúcie, ďalej je to schvaľovanie kníh a všetkých študijných materiálov, ktoré sú určené pre vzdelávanie žiakov.

Medzi ďalšie jeho úlohy patrí napríklad kritéria pre akreditáciu rôznych študijných projektov, vedie register všetkých detí, žiakov a poslucháčov na jednotlivých školách, ktoré sú pod štátnou správou, prostredníctvom štátnej školskej inšpekcie dohliada na adekvátne vzdelávacie postupy a plnenie nariadení, ktoré sú uložené školám na základe vyhlásení Ministerstva.

V súčasnej dobe je vedúcou osobou tohto rezortu pán Eugen Jurzyca, ktorý túto funkciu zastáva od roku 2010. Hlavné sídlo ministerstva je v Bratislave a v každom krajskom meste má svoju pobočku v podobe jednotlivých Krajských školských úradov. V športovej oblasti sú pôsobia pod záštitou ministerstva dve inštitúcie , ktoré majú na starosti starostlivosť o rozvoj športu na Slovensku. Prvou z nich je Národné športové centrum, ktoré dbá o všeobecnú starostlivosť vo viacerých oblastiach športu, a druhou je Antidopingová agentúra SR.

Posted in Ministerstvo školstva | Tagged , , , | Leave a comment

Ministerstvo školstva – prázdniny

Prázdniny na slovenských školách sú každoročne pevne stanovené podľa vyhlášky ministerstva školstva, ktoré určí jednotlivé dátumy a sviatky, počas ktorých zostanú brány škôl zatvorené. Školský rok začína pravidelne v najbližší pracovný deň po 1. septembri, kedy je na Slovensku štátny sviatok (Deň Ústavy SR).

Medzi štátne sviatky počas, ktorých je väčšina škol a inštitúcií počas roka zavretá – patria 15. september, ktorý je sviatok Sedembolestnej Panny Márie, 1. november kedy je Deň všetkých svätých, 17. november kedy si pripomíname výročie “Nežnej revolúcie” (Deň boja za slobodu a demokraciu), potom sú to vianočné sviatky a sviatky cez Nový rok, ktoré sú väčšinou spojené s vianočnými prázdninami. Potom sviatok troch kráľov, ktorý pripadá na 6. január, potom sú to sviatky počas Veľkej noci. Posledné dva sviatky, ktoré zasahujú do priebehu školského roka, sú – Sviatok práce a Deň víťazstva nad fašizmom (1. a 8. máj).

Termíny prázdnin na nadchádzajúci školský rok 2012/2013 sú naplánované nasledovne – jesenné prázdniny budú prebiehať od 31. októbra do 2. novembra, zimné prázdniny budu v termíne od 22. decembra do 7. januára, polročné prázdniny sú od 1. februára do 4. februára, jarné prázdniny sú rozdelené podľa jednotlivých krajov v dĺžke trvania jeden pracovný týždeň (február-marec), veľkonočné prázdniny budú prebiehať v dátume od 28. marca do 2. apríla. A školský rok bude ukončený 28. júna a nasledujúce letné prázdniny budú trvať až do 30. augusta.

Posted in Ministerstvo školstva | Tagged , , , | Leave a comment

Ministerstvo školstva – granty

Ministerstvo školstva má okrem koordinovania a dohliadania na proces výučby na školách, taktiež právomoci na udeľovanie grantových finančných príspevkov pre jednotlivé projekty a jednotlivým výskumných a vedeckým pracoviskám. Veľa z týchto pracovísk má málo možností na získanie finančných prostriedkov zo súkromných zdrojov, takže ich existovanie a pokračovanie je veľmi závislé na finančnej pomoci od ministerstva školstva.

Tie pracoviská, ktorým sa granty neudelia väčšinou nezaniknú, ale ich práca je značne oklieštená z toho hľadiska, pretože nemajú k dispozícii dostatočné finančné prostriedky na realizáciu svojich programov a výskumov. Väčšina z týchto pracovísk je zameraná na výskum v oblasti technických a prírodných vied, kde sa snažia o medzinárodnú spoluprácu najmä s európskymi strediskami, pre zvýšenie efektívnosti výskumov a pokroku vedy a techniky. Medzi takéto strediská patria napríklad Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenskej republiky, ktorá kooperuje napríklad aj s Českou agentúrou podobného zamerania, a ich spoločným záujmom je hlavne zvyšovanie spolupráce medzi slovenskými a českými výskumnými strediskami.

Ďalšou veľmi dôležitou organizáciou v oblasti vedy a výskumu je Slovenská akadémia vied (SAV), ktorá združuje všetky strediská výskumného charakteru na Slovensku. Väčšina grantov, ktoré MŠ schváli je práve pre SAV, pod ktorého záštitou pracuje je združených viacero organizácií.  O tieto granty môžu strediská zažiadať v období od marca do mája pre nasledujúci kalendárny rok.

Posted in Dotácie - Ministerstvo školstva, Ministerstvo školstva | Tagged , | Leave a comment

Ministerstvo školstva – voľné pracovné miesta

Pod Ministerstvo školstva patria všetky základné a stredné školy na Slovensku, ktoré sú financované zo štátnych peňazí. Taktiež na stránkach ministerstva môžu pedagógovia z celej republiky nájsť vhodné voľné pracovné miesta. Ministerstvo má na svojich stránkach  ponuky zo všetkých ôsmich krajov, a tiež tu môžu pedagógovia inzertovať svoje ponuky práce. Najviac voľných pracovných miest v školstve je momentálne v Trnavskom kraji a a v krajoch na východnom slovensku.

Ponuky práce sú väčšinou na viacero pracovných pozícií od učiteľky v materskej škôlke až po učiteľstvo odborných predmetov na stredných školách. V rámci ponuky práce je však žiadostí omnoho viac, nájsť tu môžete veľa inzerátov najmä od čerstvých absolventov vysokých škôl s pedagogickým zameraním ale aj učiteľov s dlhoročnou praxou, ktorý hľadajú zamestnanie. Väčšinu z týchto ponúk môžte nájsť na jednotlivých stránkach krajských školských úradov, ktoré patria pod Ministerstvo školstva.

Práca v školstve je zamestnanie pri ktorom má zamestnanec istotu svojho pracovného miesta, nakoľko vyučovanie na školách nepodlieha príliš zmenám na trhu práce. Zamestnanci školstva sú štátni zamestnanci, ktorí majú aj svoje odbory, ktoré komunikujú s vládnymi zložkami pre dosiahnutie čo najlepších podmienok potrebných na výkon služby v školstve. Odbory môžu napríklad rokovať o vyšších platoch, zmeny pracovných podmienok a ďalších požiadavkách školských zamestnancov.

Posted in Ministerstvo školstva | Tagged , , , | Leave a comment

Ministerstvo školstva – kontakt

Najvyšším úradom na Slovensku, ktorý má na starosti riadenie a organizáciu školstva, vedy a športu je Ministerstvo školstva. Tento orgán má svoje sídlo v Bratislave a v každom jednom krajskom meste má taktiež svoje kvázi pobočky, ktoré nesú názov krajských školských úradov. Hlavné sídlo je na ulici Stromová v Bratislave, kde sa môžte osobne informovať o práci a poslaní ministerstva a taktiež aj zažiadať o poskytnutí dostupných informácií.

Pokiaľ sa nemôžte osobne dostaviť na ministerstvo, druhá možnosť kontaktovanie je prostredníctvom telefónneho spojenia alebo mailu. Môžte sa obrátiť buď na riaditeľku odboru masmediálnej politiky alebo na sekretariát Ministerstva, kde vám poskytnú informácie ako zrealizovať vaše požiadavky. Ministerstvo sa vám bude snažiť vyhovieť čo najvyššej možnej miere pokiaľ vaše požiadavky budú v súlade s zákonom a vaše žiadosti budú spísané v správnych formulároch a príslušným štýlom.

Medzi najčastejšie otázky, ktoré sú smerované na adresu ministerstva patria otázky ohľadom platového zaradenia zamestnancov v školstve, kvalifikácia pedagogických a nepedagogických zamestnancov, otázky ohľadom jednotlivých vysokých a stredných škôl, štúdium v zahraničí a finančné podporovanie školstva a športu na Slovenskej republike. V momentálnej dobe taktiež na ministerstve prebieha projekt, ktorý má za úlohu v čo najbližšej možnej dobe limitovať byrokraciu v školstve a zjednodušiť prístup k informáciám o vedení školstva.

Posted in Ministerstvo školstva | Tagged , , , | Leave a comment

Ministerstvo školstva – Dotácie

Ministerstvo školstva má na starosti okrem dotovania samotného školstva, taktiež aj prispievanie na rozvoj vedy, výskumu a športu. Peniaze, ktoré štátny rozpočet každoročne vyhradí pre ministerstvo, musia byť prerozdelené čo najlepším spôsobom aby boli pokryté výdavky všetkých spomínaných činností v čo najvyššej možnej miere. Najväčšia časť rozpočtu pravidelne ide na podporu regionálneho školstva v ktorom sú zahrnuté všetky štátne základné a stredné školy.

Ministerstvo poskytuje týmto školám príspevky na rozvoj informačných a komunikačných technológií, na rozvoj a modernizáciu špecializovaných tried (jazykové, matematické) alebo na rozvoj športových areálov jednotlivých škol. O tieto dotácie žiadajú zriaďovatelia základných, umeleckých, materských, stredných škôl alebo inštitúcií, ktoré uskutočňujú aktivity vo výchove a vzdelávaní v škole.  Ďalším odvetvím, kam smeruje značná čiastka financií je vysoké školstvo, ktoré produkuje absolventov rôznych oborov rôzneho zamerania pre náš pracovný trh.

Takisto na vysokých školách pôsobí aj mnoho vedeckých a výskumných pracovísk, takže tieto peniaze sú väčšinou prideľované priamo škole, ktorá si následne tieto financie prerozdelí podľa svojho uváženia. Posledným odvetvím kam ministerstvo dáva peniaze, ktoré ma k dispozícii je šport. Práve toto odvetvie je najproblémovejšie, nakoľko šport u nás na Slovensku v oblasti príjmu finančných prostriedkov od štátu značne trpí. Peniaze sú dávané iba tam, kde je to skutočne alarmujúce a rozvoj športu na Slovensku kvôli tomuto stagnuje alebo dokonca upadá.

Posted in Dotácie - Ministerstvo školstva, Ministerstvo školstva | Tagged , , , | Leave a comment

Ministerstvo školstva – Košice

Ministerstvo školstva je najvyšší orgán Slovenskej republiky, ktorý má za úlohu správne a riadne koordinovať procesy, ktoré prebiehajú v  oblastiach školstva, vedy, výskumu a taktiež aj športu, nakoľko Slovenská republika nemá vytvorený orgán, ktorý by bol špeciálne určený iba pre organizáciu športu na Slovensku.

V súčasnosti je hlavný predstaviteľom tohto úradu pán Eugen Jurzyca, ktorý má dlhoročné skúsenosti s pôsobením na úradoch zameraných najmä na ekonomickú činnosť. Druhou osobou, ktorá má vysoké kompetencie v tomto úrade je Jaroslav Ivančo, ktorý je štátnym tajomníkom. Orgán, ktorý má poradnú funkciu v tomto úrade je tzv. Kurikulárna rada, ktorá je zložená z profesorov, riaditeľov a pedagógov slovenských vysokých a stredných škol. Práca a rozhodnutia ministerstva sú vykonávané v jednotlivých školách po celom Slovensku, samostatnými Krajským školskými úradmi, ktoré sú zastúpené pochopiteľne v každom jednom z našich ôsmich krajov. V čele týchto úradov stojí vždy prednosta,  v košickom kraji je to pán Peter Backovský.

Tieto úrady majú na starosti dohľad a kontrolu nad im priradenými školami, či plnia podmienky a nariadenia, ktoré boli navrhnuté ministerstvom pre zvýšenie úrovne školstva. Taktiež majú na starosti rozdeľovanie financií medzi jednotlivé školy a kontrolovanie nakladania s nimi. Dôležitosť tohto orgánu je veľmi dôležitá, nakoľko štúdium a vzdelávanie mladších generácií je dôležité pre budúcnosť a napredovanie celej krajiny.

Posted in Ministerstvo školstva | Tagged , , , | Leave a comment

Ministerstvo školstva – štipendium

Štipendium je finančný príspevok od určitej inštitúcie, ktorý má pomáhať študentom pre zvýšenie motivácie po učení, alebo tým ktorí pochádzajú zo sociálne slabších pomerov umožniť štúdium. Štipendiá, ktoré poskytuje Ministerstvo školstva je určená pre viaceré vrstvy študentov. Vo svojich štipendijných programoch ponúka MŠ finančný príspevok pre študentov zo sociálne slabších pomerov, taktiež poskytuje aj štipendiá pre cudzincov študujúcich na Slovensku a ponúka tiež štipendiá pre študentov, ktorý študujú na prestížnych zahraničných školách tzv. motivačné štipendiá.

Tie zahŕňajú a mali by pokrývať výdavky na školné, životné náklady, cestovné náklady na študijné pomôcky a zdravotné poistenie, ale dĺžka tohto poskytovania tohto štipendia je maximálne na štyri semestre. Niektorí z týchto štipendií sú poskytované však pod podmienkou, že študenti ktorí tieto vysoké školy vyštudujú budú po ukončení štúdia aspoň päť rokov pracovať vo verejnej správe na Slovensku, a v prípade, že túto dohodu nedodržia bude o  nich požadované vrátenie štipendia v jeho plnej čiastke. Týmto krokmi sa snaží naše ministerstvo zabrániť odchodu mladých a perspektívnych absolventov do zahraničia.

Ďalším štipendijným programom, ktorý je poskytovaný ministerstvom školstva je sociálne štipendium pre študentov gymnázií, ktoré im umožní stráviť rok štúdiom v zahraničí. Je poskytované žiakom všetkých gymnázií na Slovensku, ktorý sú študenti štandartne druhých ročníkov klasických gymnázií, a je poskytované žiakom s priemerom do 2,0 a tím, ktorí ovládajú jeden cudzí jazyk aspoň na úrovni B1.

Posted in Dotácie - Ministerstvo školstva, Ministerstvo školstva | Tagged , , , | Leave a comment

Vysoká škola zdravotníctva

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety sa nachádza v Bratislave a bola založená v roku 2003, teda patrí medzi najmladšie vysoké školy na Slovensku. Svoje detašované pracoviská má aj v Prešove a v Košiciach. Škola ponúka svojim poslucháčom na výber z piatich študijných programov, ako sú napríklad – Misijná a charitatívna práca, Sociálna práca, Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Laboratórne a vyšetrovacie metódy.

Vyučovanie a celé štúdium je organizované v externej forme. Prednášky a semináre sú naplánované najmä počas sobôt a dĺžka štúdia je štandartne pri každom študijnom programe päť rokov resp. desať semestrov. Všetky z týchto oborov sú spoplatnené a každý semester štúdia vás vyjde na 250 eur. Absolventi jednotlivých oborov sú schopní posudzovať a diagnostikovať problémy núdzi v misii, poskytovať klientom pomoc v hmotnej núdzi – Misijná a charitatívna práca.

Obor Sociálna práca je zameraný na získavanie vedomostí a osvojenie zručností, ktoré umožňujú absolventom vykonávať sociálnu prácu v inštitúciach, kde môžu poskytovať sociálne služby a poradenstvo pre jednotlivých klientov. Absolventi študijného oboru Ošetrovateľstvo sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľskú prax a sú schopní pracovať v ošetrovateľskom tíme. Verejné zdravotníctvo je obor, ktorý produkuje ľudí schopných pracovať s informáciami, ktoré dávajú obraz medzi interakciami populácie a životného prostredia, alebo medzi populáciou a sociálno-kultúrnymi zvyklosťami.

Posted in Vysoké školy | Tagged , , , | Leave a comment

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach je pomerne mladá vysoká škola, podobne ako aj obor bezpečnostného manažmentu. Myšlienka založiť školu takéhoto zamerania sa začala formovať v roku 1998, kedy bol prijatý zákon o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb. Tento zákon upravil spôsob výkonu služby zamestnancov súkromných bez. služieb a tiež upravil aj podmienky ich požadované vzdelanie.

Najprv na základe tohto zákona vznikali po celej Slovenskej republike rôzne školiace centrá a v roku 2001 bola otvorená aj prvá vysoká škola, ktorá poskytuje vzdelanie pre riadiacich pracovníkov v tomto obore.  Škola ponúka obidva stupne vysokoškolského vzdelania (bakalárske aj inžinierske). Škola však nie je štátna a za jej štúdium sa platia poplatky – jeden akademický rok, čo predstavuje 2 semestre stojí v dennej forme štúdia 790 eur a v externej forme štúdia to je 1055 eur. Študijný program, ktorý sa študuje na titul Bc. a potom jeho rozšírená forma na Ing. sa nazýva – Riadenie bezpečnostných systémov.

Škola ma svoje sídlo v novovybudovaných priestoroch v Košiciach na uliciach Mlynárska a Kukučínova. Škola taktiež ponúka podobné služby ako spomínané školiace centrá, ktoré sú rozmiestnené po celej republike. Sú to služby ako je získanie preukazu odbornej spôsobilosti pre vykonávanie pozície v súkromných bezpečnostných službách, alebo rôzne školenia v rámci ochrany osobných údajov.

Posted in Vysoké školy | Tagged , , , | Leave a comment